Z kodem BLISS 10% rabatu na pierwsze zakupy! Spraw radość sobie lub komuś innemu❤️

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego aah! handmade with bliss

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy aah! handmade with bliss dostępny pod adresem internetowym www.aah-handmade.com prowadzony jest przez Katarzynę Zadrożną, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą KATARZYNA ZADROŻNA, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 5242492452, REGON: 021641091, ul. Stacha Stacha Świstackiego 15/4, 50-430 Wrocław.

2. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w Sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem: www.aah-handmade.com.

3. Ze Sprzedawcą można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres e-mail: hello@aah-handmade.com.

4. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, Przedsiębiorców na prawach konsumenta, Użytkowników jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z Kupującymi na odległość zawierane za pośrednictwem Sklepu.

§ 2. Definicje

1. Sprzedawca – osoba fizyczna Katarzyna Zadrożna.

2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.aah-handmade.com.

3. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu, który w zakresie Usług Elektronicznych jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną zawierający ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu w związku z prowadzoną działalnością.

6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywania przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7. Użytkownik – osoba korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną w Sklepie.

8. Kupujący – zarówno Konsument, Przedsiębiorca, jak i Przedsiębiorca na prawach konsumenta.

9. Konto – wydzielona dla Kupującego po dokonaniu przez niego rejestracji przestrzeń Sklepu wraz z zespołem rozwiązań informatycznych pozwalających na korzystanie ze Sklepu, w ramach której gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu.

10. Formularz rejestracji ​- formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie wyborów Kupującego.

13. Płatność – metoda dokonania zapłaty za Przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem: https://www.aah-handmade.com/strona/formy-platnosci

14. Miejsce wydania produktu – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w Zamówieniu przez Kupującego.

15. Moment wydania produktu – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie Przedmiot umowy w posiadanie.

16. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów; rodzaj dostawy; rodzaj Płatności; Miejsce wydania produktu, dane Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

17. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

18. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

19. Przedmiot umowy – Produkt, którego dotyczy umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą.

20. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

21. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

22. Polityka prywatności – określa m.in. zasady przetwarzania przez Sprzedawcę (jako administratora danych osobowych) danych osobowych Kupujących/Użytkowników prawa Kupujących/Użytkowników i obowiązki administratora danych osobowych, która znajduje się pod adresem: https://www.aah-handmade.com/strona/polityka-prywatnosci.

§ 3. Warunki ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

2. Przeglądanie Produktów nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówienia przez Kupującego możliwe jest albo po założeniu Konta (i uzupełnieniu stosownych danych), albo przez podanie niezbędnych informacji w formularzu zamówienia umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i Regulaminem.

4. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczać rzeczy fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są̨ w polskiej walucie (polski złoty) i zawierają podatek VAT. 

6. Dokonując zakupu w sklepie, Kupujący automatycznie udziela sprzedawcy pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt Kupującego.

7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Kupujący jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

8. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci potwierdzenia zawarcia Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail opisu Zamówienia wraz ze wskazaniem całkowitej wartości Zamówienia.

§ 4. Płatności

1. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT w formie elektronicznej. Faktura jest przesyłana na adres e-mail Kupującego. 

2. Płatność za zamówienie może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.), kartą płatniczą lub przelewem na konto bankowe sklepu.

3. Karty obsługiwane przez system:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

§ 5. Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i każdą nowoczesną przeglądarką internetową obsługującą protokoły HTTP I HTTPS,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies.

§ 6. Zakładanie Konta w Sklepie

1. W celu założenia Konta należy dokonać rejestracji, która następuje poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza rejestracji zgodnie z podanymi opisami pól formularza podając imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres korespondencyjny.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe i nieobowiązkowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej określonej w § 1, pkt. 3.

§ 7. Zobowiązania Kupującego

1. Kupujący/Użytkownik zobowiązany jest do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 • korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
 • korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących/Użytkowników oraz dla Sprzedającego;
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
 • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

§ 8. Zawarcie i realizacja umowy

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na stronie Sklepu.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien:

 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz Miejsca wydania produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 • kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt. 6.

3. Kupujący składając Zamówienie przez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu, składa Zamówienie Sprzedawcy w formie elektronicznej, co stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotów umowy. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Kupującego i z chwilą jego otrzymania przez Kupującego zawarta zostaje umowa sprzedaży. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który ma być wysłany Przedmiot umowy oraz numer telefonu i adres e-mail, jak również wybierze sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów opisanych odpowiednio na stronach: https://www.aah-handmade.com/strona/czas-i-koszty-dostawy i https://www.aah-handmade.com/strona/formy-platnosci.

5. Realizacja Zamówienia Kupującego płatnego przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.

6. Sprzedający oczekuje 5 dni roboczych od momentu złożenia Zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem systemu płatności na jego opłacenie przez Kupującego. Jeżeli przez ponad 5 dni roboczych Zamówienie nie zostanie opłacone Sprzedawca anuluje Zamówienie.

7. Wysłanie Przedmiotu umowy następuje w terminie określonym w opisie produktu, a dla Zamówień złożonych z wielu Produktów w najdłuższym terminie z określonych w opisie produktów.

8. W sytuacjach wyjątkowych Kupujący zostanie poinformowany o wydłużeniu czasu realizacji przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail Kupującego.

9. Bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przyjęcia jego realizacji.

10. Przedmiot umowy jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu Miejsca wydania produktu.

11. W sytuacji, w której pomimo podjętej próby doręczenia Zamówienia Kupującemu, Kupujący nie odbierze przedmiotowego Zamówienia, po wyczerpaniu możliwego terminu przewidzianego przez operatora pocztowego lub przez prywatną firmę kurierską na dostarczenie Zamówienia - Sprzedawca zastrzega prawo do anulowania nieodebranego Zamówienia Kupującego. Anulowanie Zamówienia nastąpi również, gdy zgodnie z preferencją Kupującego Zamówienie zostało dostarczone do wskazanego przez Kupującego punktu odbioru przesyłek – a Zamówienie nie zostanie odebrane w przewidzianym na to czasie określonym przez operatora pocztowego lub prywatną firmę kurierską przez Kupującego.

12. W przypadku anulowania Zamówienia już opłaconego przez Kupującego Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu płatności, którego użył Kupujący przy składaniu Zamówienia. W takim przypadku nie przysługuje Kupującemu zwrot kosztów przesyłki.

§ 9. Prawo do odstąpienia od Umowy

1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny na podstawie niniejszego paragrafu przysługuje wyłącznie Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. W związku z realizacją prawa do odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie ponosi jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania Przedmiotu umowy Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub innej osobie trzeciej (innej niż przewoźnik) wskazanej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

3. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail hello@aah-handmade.com.

4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić Przedmiot umowy Sprzedającemu niezwłocznie, wraz z wypełnionym formularzem zwrotu, na adres Sprzedawcy (aah! handmade with bliss Katarzyna Zadrożna, ul. Stacha Świstackiego 15/4, 50-430 Wrocław, telefon kontaktowy +48 509 566 744), jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

7. Kupujący odsyła produkty będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

8. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania – każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego przedmiotu umowy od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta sposobu dostawy.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. W przypadku Kupującego, który jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta i który korzysta z prawa do odstąpienia od umowy, Sprzedawca ma prawo do weryfikacji czy zawierana przez tę osobę umowa miała dla niej charakter zawodowy oraz czy odstąpienie od umowy było możliwe. Sprzedawca niniejszym zastrzega, iż w przypadku braku ziszczenia się tych przesłanek jest on uprawniony do nieuwzględnienia oświadczenia Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy.

12. Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 10. Reklamacja

1. Przed odebraniem przesyłki, Kupujący jest zobowiązany sprawdzić w obecności doręczyciela stan opakowania. Jeśli przesyłka i jej zawartość nosi ślady uszkodzenia nie należy jej przyjmować i w obecności doręczyciela sporządzić odpowiedni protokół, którego wzór posiada doręczyciel, a następnie skontaktować się ze sprzedającym poprzez e-mail: hello@aah-handmade.com.

2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego (rękojmia). Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku zakupu towaru przez konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zd. 2.

3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

4. W przypadku niezgodności produktu z umową lub gdy produkt posiada wady fabryczne, Kupujący powinien odesłać do Sprzedającego reklamowany produkt wraz z opisem niezgodności lub wad (na formularzu reklamacji), na adres Sprzedawcy (aah! handmade with bliss Katarzyna Zadrożna, ul. Stacha Świstackiego 15/4, 50-430 Wrocław, telefon kontaktowy +48 509 566 744).

5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

6. W razie uznania reklamacji towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy.

7. Jeżeli naprawa lub wymiana produktu będzie utrudniona, Sprzedawca – po konsultacji z Kupującym – zwróci równowartość ceny towaru lub zaproponuje inne rozwiązanie.

8. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad towaru ponosi Sprzedawca.

9. Reklamacji nie podlegają:

 • naturalne zużywanie się produktu,
 • produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji.

§ 11. Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca jako administrator danych osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego/Użytkownika związane z jego danymi osobowymi.

3. Dane osobowe Kupującego/Użytkownika zbierane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu przetwarzane są przede wszystkim w celu realizacji umowy sprzedaży, świadczenia usług drogą elektroniczną, a jeżeli Kupujący/Użytkownik wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

4. Kupujący/Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5. Dane osobowe Kupującego/Użytkownika przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

6. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sprzedającego zostały opisane w Polityce Prywatności.

§ 12. Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów produktów) bez pisemnej zgody Sprzedającego.

§ 13. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Kupującego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Kupujący będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.

4. Korzystanie/złożenie zamówienia w serwisie www.aah-handmade.com oznacza akceptację niniejszego Regulamin.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w serwisie pod adresem www.aah-handmade.com i obowiązuje na czas nieoznaczony.

6. Sklep ma prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawa w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Prawa konsumenckiego, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl